תהליך טיפוסי להסמכה

  1. הכנת אוגדן נהלים – ע”י יועץ מודול איכות (כשבועיים)
  2. הכנת הוראות עבודה וטפסים ישימים – ע”י יועץ מודול איכות (כשבועיים)
  3. הטמעת התהליכים לפי אוגדן והכנה למבדק (4 שבועות)
  4. הגשת בקשה להצעת מחיר למכוני ההסמכה
  5. אישור אחת מהצעות המחיר
  6. מסירת ספר הנהלים למכון ההסמכה לבדיקה ואישור
  7. מבדק של מכון ההסמכה (8 שבועות מתחילת התהליך)
  8. קבלת התעודה

תהליך הסמכה לתקן